bg

Етичен кодекс

Правилник за приложение на Професионално-етичния кодекс Назад

I. Общи правила

Чл.1. (1) Настоящият Правилник урежда приложението на Професионално-етичния кодекс на българските медии и създаването на ефективно функционираща система за саморегулация.

(2) С него се урежда статутът на работните органи, сроковете и начините за подаване на жалби, производството по постъпилите жалби и правилата за работа.

 

II. Работни органи

Чл.2. (1) Дейностите по осигуряване на ефективна система за саморегулация се осъществяват чрез следните работни органи:

1. Секретариат;

2. Етична комисия.

(2) Управителният съвет на Български медиен съюз с мотивирани решения може да създава, закрива и транформира работни органи за най-пълно постигане целите на ефективната саморегулация.

(3) Решенията на УС по ал.2 са публични.

Чл.3. (1) Секретариатът осъществява административно-техническата дейност по прилагане на Професионално-етичния кодекс.

(2) Секретариатът е длъжен да пази конфиденциалност на материалите, обсъжданията, гласуванията и всяка друга информация, получена в хода на образувано производство.

(3) В Секретариата не могат да участват лица, които работят на трудов, граждански или консултантски договор в медии, рекламни агенции или разпространителски фирми.

Чл.4. (1) Етичната комисия е постоянно действащ колегиален орган без управителни функции с мандат от 3 години, който прилага Професионално-етичния кодекс на българските медии. Основната задача на Комисията е да анализира основателността на постъпилите жалби и приема актове за съответствието им с нормите на Кодекса.

(2) Комисията се състои от 10 (десет) члена, разпределени в три квоти по трима души – квота на журналистите, независима квота и квота на собствениците, както и едно лице – избрано от Общото събрание на Български медиен съюз.

(3) Комисията от своя състав с квалифицирано мнозинство избира Председател за срока на мандата си.

Чл.5. (1) Трима от членовете на Комисията са представители на практикуващи журналисти и образуват квота на журналистите. Квотата се попълва въз основа на номинации и избор от журналистическата гилдия.

(2) По смисъла на този кодекс в журналистическата гилдия се включват всички щатни журналисти от медиите – членове на Български медиен съюз и медиите, които са се присъединили към Професионално-етичния кодекс.

(3) За попълване на квотата Секретариатът изпраща покана до журналистическата гилдия за подаване на номинации за членове на Етичната комисия, като в поканата са определени сроковете за номинации и се разяснява процедурата по избор. Поканата се публикува в страницата в интернет на БМС.

(4) Всяка медиа изпраща до Секретариата по една номинация за член в съответната квота. Номинацията следва да е мотивирана и придружена с протокол от проведено Общо събрание на журналистите, което издига кандидатурите и декларация за съгласие от номинирания.

(5) Въз основа на номинациите по ал.4, Секретариатът изготвя общ списък с номинираните, който изпраща до всички медии. Общото събрание на журналистите в съответната медиа избира по три лица от списъка, като съответно ги подрежда от първо до трето място в зависимост от броя получени гласове. Протокол от проведеното Общо събрание, взетите решения и списъкът с избраните лица се изпращат на Секретариата.

(6) След получените протоколи за избор от всички медии, Секретариатът обявява подреждането на кандидатите по броя получени гласове. За избрани се считат първите трима кандидати, получили най-голям брой гласове.

(7) Ако двама или повече души получат равни гласове, Секретариатът изпраща имената им до всички медии. Общото събрание на журналистите в съответната медиа избира един от кандидатите. Протокол от проведеното Общо събрание, взетите решения и името на избрания кандидат се изпращат на Секретариата.

(8) Общите събрания по ал.4, 5 и 6 се провеждат без намесата на издателите, управляващите или собственците на медиите.

Чл.6. (1) Трима от членовете на Комисията образуват независимата квота.

(2) За членове от независимата квота могат да бъдат избирани лица с висок обществен авторитет, лица с изявени професионални качества, свързани с медиите, правото, защитата на правата на човека, свободата на словото или други.

(3) Членовете от тази квота не могат да работят на трудов, граждански или консултантски договор в медии, рекламни агенции или разпространителски фирми.

(4) За попълване на квотата Секретариатът изпраща покана за издигане на номинации до неправителствени организации, висши учебни заведения и други организации. Поканата се публикува в страницата в интернет на БМС.

(5) Номинации могат да бъдат правени и от лица, които не са получили изрична покана. Всички номинации следва да бъдат мотивирани и придружени с подробно резюме на кандидата и неговата визия за развитието на саморегулацията и работата му по прилагане на Професионално-етичния кодекс на българските медии. Самономиниране не се допуска.

(6) Въз основа на постъпилите номинации и с цел осигуряване на максимално допълваща се експертиза, Общото събрание избира три лица като ги подрежда от първо до трето място в зависимост от броя получени гласове. Гласуването е явно.

(7) Ако двама или повече души получат равни гласове, Общото събрание избира едно от лицата.  

Чл.7. (1) Трима от членовете на Комисията образуват квота на собствениците.

(2) За членове от квотата могат да бъдат избирани лица, които са номинирани от собственици или управляващи на съответната медиа.

(3) За попълване на квотата Секретариатът изпраща покана до представляващите юридическите лица – членове на БМС и до тези медии, които са се присъединили към Кодекса, за подаване на номинации за членове на Етичната комисия, като в поканата са определени сроковете за номинации и е разяснена процедурата по избор. Поканата се публикува в страницата в интернет на БМС.

(4) Всяки член на БМС и медиите, които са се присъединили към Кодекста изпращат до Секретариата по една номинация за член в съответната квота. Номинацията следва да е мотивирана и придружена с протокол от проведено заседание на Управителния орган на медиата, която издига кандидатурите и декларация за съгласие от номинирания.

(5) Въз основа на номинациите по ал.4, Секретариатът изготвя общ списък с номинираните, който изпраща до всички членове. Управителният орган на съответната медиа избира три лица от списъка, като съответно ги подрежда от първо до трето място в зависимост от броя получени гласове. Протокол от проведеното заседание, взетите решения и списъкът с избраните лица се изпращат на Секретариата.

 (6) След получените протоколи за избор от всички медии, Секретариатът обявява подреждането на кандидатите по броя получени гласове. За избрани се считат първите трима кандидати, получили най-голям брой гласове.

(7) Ако двама или повече души получат равни гласове, Секретариатът изпраща имената им до всички членове. Управителният орган на съответната медиа избира един от кандидатите.

Чл.8. (1) Десетият член на Етичната комисия се избира от Общото събрание на Български медиен съюз. Той може да бъде избран измежду лицата, които са получили номинация по реда на чл.5, ал.,4, чл.6, ал.4 и чл.7, ал.4. Допуска се издигането и на нови номинации по време на обсъжданията.

(2) След обсъждане на номинациите, Общото събрание на Български медиен съюз с мнозинство от 2/3 избира десетия член на Етичната комисия. Гласуването е явно.

Чл.9. (1) След приключване на процедурите за избор по реда на този правилник, Секетариатът свиква избраните членове на Етичната комисия на първо заседание с което се конституира съставът на Комисията.

(2) От деня на конституирането започва да тече 3 (три) годишния мандат на членовете на Комисията. Членовете на Комисията изпълняват своите правомощия до избор на нов състав на Комисията.

 

III. Жалби

Чл.10. (1) Процедурата пред Етичната комисия се образува по жалба на заинтересовано физическо или юридическо лице, държавни или общински органи, или по собствена инициатива на комисията.

(2) Жалбите се приемат в писмена форма на адреса за кореспонденция, чрез факс или имейл. За образуване на производство не се заплащат такси.

(3) Всяка жалба следва да съдържа:

1. Име на жалбоподателя – трите имена за физическо лице или наименование и ЕИК за юридическите лица;

2. Адрес за кореспонденция и електронен адрес;

3. Наименование на медиата и материала срещу който се подава жалбата;

4. Дата на публикацията/дата и час на предаването;

5. предмет на жалбата – обосновка;

6. кой текст от Професионално-етичния кодекс е нарушен според жалбоподателя;

7. конкретно искане към комисията;

8. доказателства и други материали в подкрепа на жалбата, ако има такива.

(4) При иницииране на процедура по инициатива на Етичната комисия се прилага общия ред.

(5) Не се разглеждат жалби:

1. които не отговарят на изискванията на чл.10, ал.3;

2. които са свързани с материали (публикации/предавания), които са излъчени или публикувани повече от 3 (три) месеца от датата на подаване на жалбата;

3. които са анонимни;

4. подадени по казус по който има влязло в сила решение на Етичната комисия, освен ако в жалбата не се въвеждат нови обстоятелства и факти, които не са били налице към момента на постановяване на решението.

Чл.11. (1) При постъпване на жалба, Секретариатът извършва служебно проверка за наличие на предпоставките по чл.10, ал.3 и ал.5. Ако бъде установено несъответствие с изискванията или липса на някой от задължителните елементи, Секретариатът уведомява за това жалбоподателя, като същият има право в 3-дневен срок да отстрани нередностите.

(2) Ако в срока по ал.1 не бъдат отстранени констанираните нередности жалбата се оставя без разгледане.

(3) В случай на очевидна неприложимост на Професионално-етичния кодекс към жалбата,  Секретариатът мотивирано уведомява жалбоподателя за невъзможността жалбата да бъде разгледана.

Чл.12. (1) Всички постъпили жалби, сигнали или друг вид материали се завеждат в електронен регистър.

(2) Регистърът съдържа:

1. име на жалбоподателя;

2. име/наименование на ответната страна;

3. предмет на жалбата;

4. текст от Професионално-етичния кодекс, който се предполага, че е нарушен;

5. друга приложима информация.

(3) В регистъра се отразяват всички данни, обстоятелства и действия, които са извършени във връзка с разглеждане на жалбата, както и приетите решения.

Чл.13. (1) По всяка допустима и регистрирана жалба се открива процедура.

(2) В срок от 1 работен ден от регистриране на жалбата, Секретариатът установява контакт с ответната страна, като изпраща постъпилата жалба без да разкрива самоличността на жалбоподателя.

(3) В срока по ал.2, Секретариатът изисква писмено становище от ответната страна. Срокът за получаве на становище е в рамките на 5 работни дни от момента на уведомяване на ответната страна.

(4) Уведомлението по ал.2 и искането за писмено становище по ал.3 се извършват чрез препоръчано писмо с обратна разписка или имейл, подписан с квалифициран електронен подпис.

(5) В срока по ал.1, Секретариатът уведомява Председателя на Етичната комисия за постъпилата жалба. В еднодневен срок от уведомлението, Председателят определя докладчик по жалбата. В случай на особена фактическа сложност, Председателят може да определи повече от един докладчик.

(6) Докладчикът проучва всички постъпили материали и становища, като след това докладва преписката на заседание на Етичната комисия.

 

IV. Отвод, конфликт на интереси и конфиденциалност

Чл.14. (1) Членовете на Етичната комисия са длъжни да изпълняват възложените им дейности по собствена съвест, като не допускат опити за външно влияние или конфликт на интереси.

(2) В случай на конфликт на интереси, всеки член на Етичната комисия е длъжен да си направи самоотвод.

(3) Отвод може да бъде искан и от друг член на Комисията, както и от всяка от страните в производството. Искането следва да бъде мотивирано. Комисията взима становище по искането за отвод без участието на засегнатия член.

(4) Конфликт на интереси по смисъла на този член е налице, когато:

1. член на Етичната комисия е бил пълномощник на някоя от страните по производството в последните 3 години;

2. член на Етичната комисия е бил в трудовоправни или гражданскоправни отношения с някоя от страните по производството в последните 3 години;

3. поради други обстоятелства, които могат основателно да будят съмнение за предубеденост.

(5) Всяка информация – писмена, устна, която е получена в хода на работата на Етичната комисия представлява професионална тайна и членовете на Комисията са длъжни да не я разкриват пред трети лица.

 

V. Заседания на Етичната комисия

Чл.15. (1) В срок от един ден от постъпване становището на ответната страна, Секретариатът изпраща до членовете на Етичната комисия покана за заседание.

(2) Поканата по ал.1 съдържа дата, час и място на проведане на заседанието. В поканата се описва проекта на дневен ред, като към него се прилагат всички постъпили материали.

(3) Покана се изпраща до членовете на Етичната комисия най-малко три работни дни преди провеждане на заседанието. При неотложни случаи, съобщаването може да се извърши и по телефон, но не по-малко от 24 часа преди заседанието.

Чл.16. (1) На заседанията на Етичната комисия присъстват всички нейни членове и представител на Секретариата.

(2) Заседанията се провеждат при наличие на кворум от 7 души.

(3) Заседанията се водят от Председателя на Комисията;

(4) По решение на Комисията за заседание или по искане на някоя от страните могат да бъдат призовани да се явят страните в производството или техни писмено упълномощени представители.

(5) Ако на заседанието присъстват представители на страните или техни пълномощници, Председателят им дава възможност за изказване и изразяване на позиция в рамките на до 10 минути.

(6) Обсъждането по същество се извършва без присъствието на засегнатите страни, освен, ако Комисията не реши друго.

(7) Когато се счете, че обстоятелствата по преписката са изяснени, Председателят закрива дискусията и обявава режим на гласуване.

(8) За заседанията на Етичната комисия се водят протоколи, които се подписват от Председателя и водещия протокола представител на Секретирата. По решение на Комисията, протоколите може да бъда обявавани в интернет-страницата на БМС.

 

VI. Актове на Етичната комисия

Чл.17. (1) Етичната комисия приема своите актове чрез гласуване. Гласуването е лично и явно.

(2)  Всеки член на Комисията има право на онлайн гласуване, но не повече от три пъти годишно. В този случай, вотът е придружен с писмено становище, изпратено до членовете на Комисията не по-късно от 12 часа преди заседанието й.

(3) Всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване чрез “въздържал се”.

(4) Актовете на Комисията се приемат с квалифицирано мнозинство от присъстващите.

Чл.18. (1) Етичната комисия се произнася с писмени актове – определения, решения и разпореждания.

(2) Етичната комисия се произнася с решения в случаите, когато установява извършено нарушение или установява, че не е извършено нарушение.

(3) Етичната комисия се произнася с определения, когато прекратява процедурата при оттегляне на жалбата, когато в хода на производството се установи неприложимост на Професионално-етичния кодекс или страните постигнат споразумение.

(4) Етичната комисия се произнася с разпореждания, когато изисква допълнителна информация от страните или установи неизпълнение на влязло в сила нейно решение.

Чл.19. (1) Актовете на Етичната комисия се мотивират писмено и се подписват от Председателя.

(2) Актовете по ал.1 задължително съдържат:

1. дата и място на заседанието;

2. състав на Етичната комисия;

3. идентификация на жалбоподателя;

4. идентификация на ответната страна;

5. информация за процедурата;

6. фактическа обосновка и изводи;

7. диспозитив;

8. срок за изпълнение.

(3) Страните по производството се уведомят за акта на Етичната комисия в рамките на един ден след неговото приемане. В срок от 3 работни дни от приемане на акта, на всяка от страните се изпращат и мотивите.

(4) Актовете се обявяват на интернет-страницата на БМС.

Чл.20. (1) Ако Комисията реши, че разглежданата жалба е основателна и установи нарушение на Професионално-етичния кодекс, то с решението тя възлага на ответната страна да предостави право на отговор или да поднесе своите извинения на засегната страна по подходящ начин.

(2) В случай, че след получаване акта на Комисията, ответната страна не предостави право на отговор или не поднесе своите извинения, Етичната комисия порицава публично съответната медиа, като й възлага да публикува или оповести решението на Комисията незабавно.

 

VII. Влизане в сила. Изпълнение

Чл.21.(1) За всички членове на Български медиен съюз и за всички медии, които са приели и подписали Професионално-етичния кодекс, актовете на Етичната комисия за задължителни.

(2) Срокът за изпълнение на актовете на Етичната комисия е петдневен, освен, ако в самия акт не е постановено друго.

(3) Етичната комисия може да постанови незабавно изпълнение на свое решение, ако е налице сериозен обществен интерес.

Чл.22. (1) Предоставянето право на отговор или поднасянето на извинения на засегната страна се извършва чрез публикуване/излъчване в първото следващо издание/предаване след обявяване акта на Комисията.

(2) В случаите по чл.20, ал.2 публикуване/представянето на решението се извършва в деня, следващ неговото получаване от ответната страна.

(3) В случай, че отвената страна не изпълни влязал в сила акт, Комисията обявява това обстоятелство публично. Това се осъществява чрез съобщение до медиите и включване на решението в месечния бюлетин на Комисията.

 

VIII. Принципни актове на Комисията

Чл.23. По теми и казуси от значителен обществен интерес, Етичната комисия може да приема становища и препоръки към медиите, които да обявява публично.