bg

Членове

Критерии и условия за членство Назад

Критерии за членство 

Чл. 9. (1) Членството в СЪЮЗА е доброволно.

(2) За членове на СЪЮЗА се приемат издатели на национални или регионални вестници, на други периодични печатни издания, електронни издания, електронни (интернет) медии, рекламни и/или информационни агенции:

а) чиито издания са от значение за формирането на общественото мнение в страната или на територията, на която се разпространяват, или в сферата, към която се отнасят в зависимост от съдържанието и темите на публикациите;

б) чиито издания допринасят за гарантиране на свободата на информацията и на свободното изразяване на мнения и предоставят възможности за публично обсъждане на въпроси от политически, икономически, социален и културно –

развлекателен характер;

в) които се ползват с добро име и авторитет между останалите издатели на вестници и други печатни издания, електронните (интернет) медии, рекламни и/или информационни агенции, не са инициатори и не са участвали в действия

срещу членове на СЪЮЗА, имащи за цел накърняване на авторитета им;

(3) За членове на СЪЮЗА се приемат разпространители на вестници и други печатни издания, които:

а) са създали организация и притежават технически средства за извършване на разпространение и/или продажба на вестници и печатни издания на територията на страната, или на територията на отделни градове и/или населени

места, и които извършват разпространение и продажба на печатни издания като основен предмет на дейност;

б) се ползват с добро име между издателите и останалите разпространители на печатни издания, имат професионално отношение към извършваната от тях дейност и полагат нужната грижа спрямо всички разпространявани от тях

печатни издания.

(4) За членове на СЪЮЗА се приемат лица, които са доставчици на аудио – визуални медийни услуги и/или на радиоуслуги по смисъла на Закона за радиото и телевизията, които:

а) са получили надлежен разрешителен документ за осъществяване на радио и/или телевизионна дейност съгласно изискванията на действащото българско законодателство;

б) носят редакционна отговорност за избора и съдържанието на медийната услуга в съответствие с изискванията на закона;

в) се ползват с добро име, гарантират свободата на информация и са независими от политически и/или икономически намеси, както и не са инициатори и не са участвали в действия срещу членовете на СЪЮЗА, имащи ца цел

накърняване на авторитета им.Учредители, новоприети членове и асоциирани членове

Чл. 10. (1) Учредители на СЪЮЗА са юридическите лица – издателите на вестници и други печатни издания, електронни издания и медии, рекламни и/или информационни агенции, разпространителите на вестници и печатни издания,

доставчиците на аудио – визуални медийни услуги, както и техните обединения, които са приели и подписали настоящия Устав на учредителното събрание на СЪЮЗА, проведено на 17.02.2012г..

(2) Новоприети членове на СЪЮЗА са всички издатели и разпространители на вестници и други печатни издания, електронни издания и медии, рекламни и/или информационни агенции, разпространителите на вестници и печатни

издания, доставчиците на аудио – визуални медийни услуги, приети за членове по предвидения в настоящия Устав ред след учредяването на СЪЮЗА и вписването му в регистъра на окръжния съд по неговото седалище, които приемат

Устава на СЪЮЗА и отговарят на критериите за членство.

(3) (изм. на ОС от 29.03.2013 г.) СЪЮЗЪТ може да приема и асоциирани членове – юридически лица, които споделят целите на СЪЮЗА, приемат Устава и декларират готовност да работят за постигане целите на СЪЮЗА, но не отговарят

и/или не са изпълнили критериите за членство по предходните алинеи на настоящата разпоредба. Асоциираните членове могат да участват в работата на СЪЮЗА, но нямат глас в Общото събрание и не могат да посочват лица, които да

бъдат избирани в органите на СЪЮЗА. Приемането и изключването на асоциираните членове става по решение на Управителния съвет по реда на този устав.Ред за приемане на членове

Чл. 11. (1) Издатели или разпространители на вестници и печатни издания, електронни издания и медии, рекламните и/или информационни агенции, както и доставчиците на аудиовизуални медийни услуги и радиоуслуги или техни

обединения, които желаят да членуват в СЪЮЗА, подават писмена молба до Управителния съвет, в която заявяват, че приемат настоящия Устав и ще съдействуват за постигане на целите на СЪЮЗА.

(2) Към писмената молба се прилагат следните документи:

1. удостоверение за актуално състояние на юридическото лице;

2. решение за членство в СЪЮЗА на органа на управление на юридическото лице, според правно – организационната форма на лицето;

3. декларация от органа на управление на юридическото лице, че същото е издател на национални или регионални вестници, други печатни или електронни издания, притежател на електронна (интернет) медия, рекламна и/или

информационна агенция, или е разпространител на печатни издания, а за доставчиците на аудио - визуални медийни услуги и радиоуслуги – копие от издадено разрешение (или лиценз) за предоставяне на медийна услуга;

(3) Когато желаещото да членува в СЪЮЗА лице е обединение на издатели или на разпространители на вестници и други печатни или електронни издания, на рекламни и/или информационни агенции, или на доставчици на аудио -

визуални медийни услуги и радиоуслуги, към документите по алинея втора по – горе се прилага и списък на отделните членове на обединението, в който се посочват наименованието, седалището и адреса на управление, както и

органа, който представлява лицето – член на обединението. Списъкът се съставя и подписва от органа на управление на обединението според правно – организационната форма на същото.

(4) (изм. на ОС от 29.03.2013 г.) Приемането на нови членове на СЪЮЗА се извършва с решение на Управителния съвет на СЪЮЗА, ако за приемането на кандидата за член са гласували поне 2/3 (две трети) от членовете на

Управителния съвет.

(5) (изм. на ОС от 29.03.2013 г.) Управителният съвет е длъжен да разгледа молбата за членство на първото си редовно или извънредно заседание след постъпването на същата, ако са спазени изискванията за приемане на нови

членове съгласно Устава.

(6) Наименованието на новите членове на СЪЮЗА, както и документите по приемането им се вписват и съхраняват в книга – регистър на членовете, която се води и съхранява от Председателя на Управителния съвет.

(7) В случай на промени в собствеността на юридическото лице – издател или разпространител на печатни издания или доставчик на аудио - визуални медийни услуги и радиоуслуги, промяна на наименованието на лицето, или промяна

в наименованието (заглавието) на издавания от лицето вестник или друго печатно издание или на електронната медия, членството в СЪЮЗА не се прекратява като членът, до който се отнася промяната, е длъжен да уведоми

Управителния съвет за новонастъпилото обстоятелство писмено и в седемдневен срок.

(8) (изм. на ОС от 29.03.2013 г.) В случай на преобразуване на юридическото лице – член на СЪЮЗА, по реда на Търговския закон или по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, правоприемникът на лицето може да

потвърди членството си в СЪЮЗА с писмена молба - потвърждение до Управителния съвет в едномесечен срок от вписване на преобразуването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията или в съответния Окръжен съд по

регистрацията на юридическото лице с нестопанска цел. В противен случай, членството на прекратеното (заличеното) юридическо лице се прекратява.Членски внос

Чл.12. (1) Всеки член на СЪЮЗА заплаща годишен членски внос, който е равен за всички членове, ако Общото събрание на СЪЮЗА не реши друго.

(2) (изм. на ОС от 29.03.2013 г.) Размерът на годишния членски внос, както и срокът и начинът за неговото заплащане се определят с решение на Общото събрание.

(3) Освен заплащането на годишен членски внос членовете на СЪЮЗА са длъжни да участват и в разходите за финансиране на представителни прояви и/или други мероприятия на СЪЮЗА, които не могат да се покрият от членския внос.

Условията и размера на това допълнително финансиране се определят от Управителния съвет.

(4) (изм. на ОС от 29.03.2013 г.) Новоприетите членове на СЪЮЗА заплащат встъпителен членски внос, който е равен на половината от дължимия годишен членски внос, определен с решение на Общото събрание и пълния размер на

годишния членски внос за остатъка от календарната година, през която са приети за членове.