bg

Членове

Права и задължения на членовете Назад

Права на членовете

Чл. 13. Членовете на СЪЮЗА имат следните права:

1. да участвуват в заседанията на Общото събрание на СЪЮЗА, с право на глас, чрез законните представители на юридическото лице или чрез изрично упълномощени за това лица;

2. да избират и да бъдат избирани законните им представители или други посочени от тях лица в управителните органи на СЪЮЗА;

3. да предлагат въпроси за обсъждане от управителните органи на СЪЮЗА и да търсят от СЪЮЗА защита по проблеми, свързани с осъществяване на дейността им; 

4. да се ползват от имуществото и от резултатите от дейността на СЪЮЗА;

5. да получат достъп до всички писмени документи, други материали, информация и/или данни, събирани от СЪЮЗА, и от неговите органи;

6. да търсят съдействието на СЪЮЗА за решаването на всякакви въпроси и/или проблеми, свързани с дейността на СЪЮЗА или свързани с тяхната дейност, както и да се обръщат до управителните и контролни органи на СЪЮЗА с

молби, въпроси, препоръки и/или жалби;

7. да присъствуват на заседанията на управлителните и контролни органи на СЪЮЗА, когато се разглеждат въпроси или се решават проблеми, свързани с тях или с осъществяваната от тях дейност.

8. да предлагат свои представители за участие в обществените органи или организации на издателите на печатни медии, в браншови или други организации, на които СЪЮЗЪТ е член.

9. да напуснат доброволно СЪЮЗА по предвидения в Устава ред;

10. да правят предложения за приемане на нови членове на СЪЮЗА и предложения за изключване на членове, до Общото събрание на СЪЮЗА, чрез Управителния съвет;

11. да правят предложения за изменение и допълнение на настоящия Устав до Общото събрание на СЪЮЗА, чрез Управителния съвет.

 

Задължения на членовете

Чл. 14. Членовете на СЪЮЗА са длъжни:

1. да спазват настоящия Устав, решенията на Общото събрание на СЪЮЗА и на неговите управителни органи;

2. да съдействуват за постигане целите и за осъществяване на дейността на СЪЮЗА;

3. да заплащат редовния си годишен членски внос в размера и в срока, определен от Общото събрание;

4. да участват в разходите по финансирането на представителни прояви и мероприятия на СЪЮЗА, организирани от Управителния съвет; 

5. да не използват по какъвто и да е начин членството си в СЪЮЗА за постигане на цели, противоречащи на целите и/или на Устава на СЪЮЗА;

6. да пазят доброто име на СЪЮЗА и на неговите членове, както и да проявяват уважение в отношенията си към всеки един от членовете на СЪЮЗА; 

7. да осигуряват своевременно вземането на необходимите корпоративни решения, съобразно правно – организационната си форма, във връзка с участието на своите представители в управителните органи на СЪЮЗА, за да не бъде

възпрепятствана работата на СЪЮЗА.

8. (нова, приета на ОС от 29.03.2013 г.) Спазват разпоредбите на Професионалния кодекс на българските медии

9. (нова, приета на ОС от 29.03.2013 г.) Съобразяват дейността си с решенията на Етичната комисия, която прилага Професионалния кодекс на българските медии;

 

Прекратяване на членството

Чл.15 (1) Членството в СЪЮЗА се прекратява автоматично:

1. с молба на члена на СЪЮЗА за доброволно напускане, отправена до Управителния съвет на СЪЮЗА, при положение, че желаещият да напусне СЪЮЗА член е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството му;

2. с прекратяване на издателската дейност или на разпространителската дейност или на радио-

и/или телевизионната дейност на члена, за което членът на СЪЮЗА е длъжен да уведоми

своевременно Управителния съвет;

3. със заличаването на юридическото лице на члена на СЪЮЗА по законоустановения ред;

4. с прекратяването на юридическото лице на СЪЮЗА съгласно Закона за юридическите лица с

нестопанска цел; 

(2) Членството в СЪЮЗА отпада при неплащане на две и повече годишни членски вноски, или на две и повече вноски за покриване на разходи за представителни и/или други мероприятия на СЪЮЗА, което се констатира от

Управителния съвет въз основа на счетоводната документация на СЪЮЗА, като членовете на Управителния съвет съставят и подписват констативен протокол. Констатациите в протокола могат да бъдат обжалвани (оспорени) от

заинтересования член пред Общото събрание на СЪЮЗА.

(3) Член на СЪЮЗА може да бъде изключен при:

1. нарушение и/или неспазване на Устава на СЪЮЗА;

2. системно неучастие в дейността на СЪЮЗА, представляващо неявяване два и повече пъти без уважителна причина на редовни или извънредни заседания на Общото събрание, констатирано от Управителния съвет с констативен

протокол;

3. извършване на действия, с които се накърнява авторитета и доброто име на СЪЮЗА;

4. извършване на други действия, които правят по-нататъшното членство несъвместимо с целите и дейността на СЪЮЗА.

(4) Изключването се извършва с мотивирано решение на Общото събрание на СЪЮЗА, ако за изключването са гласували поне 1/2 (една втора) от членовете – учредители на СЪЮЗА.

(5) При прекратяване на членството доброволно напусналият или изключеният член няма претенции към имуществото на СЪЮЗА, както и към направената от него годишна членска вноска за календарната година, през която е напуснал

или е бил изключен.