bg

Събития

ПОКАНА ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2014 Назад

24 Октомври 2014
гр. София, ул.”Христо Ковачев” № 34
11:00

Управителният съвет на Български медиен съюз на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно Общо събрание, което ще се проведе на 24 октомври 2014 година, петък, 11:00 часа, София, ул.”Христо Ковачев” № 34, при следния

 

Д н е в е н  р е д:

1. Откриване на събранието и установяване на кворум.

2. Приемане на решение за избор на нов Изпълнителен директор на БМС.

3. Приемане годишен доклад за дейността за предходния период;

4. Приемане на доклад на Контролния съвет.

5. Приемане на годишния финансов отчет за 2013 г., както и междинен финансов отчет за периода януари – юни, 2014 г.;

6. Освобождаване от отговорност на органите на управление;

7. Приемане на бюджет за 2015 г.;

8. Приемане на решение за избор на одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на БМС за 2014 година;

9. Утвърждаване на приетия Правилник за приложение на Професионално-етичния кодекс на българските медии и всички  извършени действия по приложението му;

10. Избор на 3-ма членове от независимата квота на Етичната комисия /съгл. чл.6, ал.6 от Правилника за приложение на  Професионално-етичния кодекс/;

11. Избор на 10-я член на Етичната комисия /съгл. чл.8, ал. 1 от Правилника за приложение на Професионално - етичния  кодекс /;

12. Приемане на решение за избор на Етична комисия;

14. Други.

        
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по посочения дневен ред са на разположение на членовете в офиса на БМС на адрес: град София, ул.”Христо Ковачев” № 34.