bg

За нас

Средства за постигане на целите Назад

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

отстоява правата и общите интереси на своите членове пред държавните и общински органи, обществените организации и стопанските субекти, юридическите и физическите лица;

• установява контакти и съдейства за създаване на равнопоставени отношения с държавните органи, обществените организации и другите стопански и нестопански субекти, като за целта организира делови срещи, семинари и/или симпозиуми;

• организира курсове и школи за квалификация и други подобни прояви в страната и чужбина;

• прави предложения и изработва становища във връзка с нормативни актове и/или административни решения, както и във връзка с промени в същите актове и/или решения;

• създава работни групи, съвети и/или други органи, които да указват съдействие и да консултират БМС и/или неговите членове за решаване на конкретни въпроси от дейността на БМС, и/или от дейността на неговите членове;

• организира срещи между членовете си и съдейства за решаване на всякакви спорни въпроси, възникнали при осъществяваната от членовете дейност;

• участва в изграждането на други обществени органи или организации на медийния сектор и на други сродни браншови организации;

• провежда срещи и осъществява контакти с други сродни организации в страната и чужбина, както и с международни организации;

• събира, обработва и съхранява всякаква юридическа, икономическа, техническа и друга информация във връзка с дейността на членовете си и/или във връзка с дейността на печатните и/или електронните медии.

• информира членовете си за публичното поставяне или обсъждане на всякакви въпроси от значение за осъществяваната от тях дейност, или от значение за медийния сектор, като взема участие в обсъждането на същите и изразява становища;

• участва в изграждането на органи на саморегулацията на медийния сектор, на журналистиката, търговската комуникация и на други сродни организации.

• участва чрез свои експерти в работни групи, консултативни съвети или други работни органи, създадени със заповед, решение или друг акт на компетентен орган. 

• извършва и други законни дейности и използва други законни средства, свързани с постигането на посочените цели.