bg

За нас

Основни цели Назад

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯ БЪЛГАРСКИ МЕДИЕН СЪЮЗ СА:

да защитава конституционното право на свобода и независимост на българските печатни и електронни медии, да гарантира правото на достъп на гражданите до информация съобразно принципите на демокрацията, както и правото        на обществеността на пълно и информационно участие в обществения живот, както на национално развище така и в рамките на Европийския съюз;

 да защитава правото на българските печатни и електронни медии да събират и разпространяват информация, да спомага за издигане качеството на изданията и на телевизионните и радио програми, за повишаване обективността на     публикуваната в изданията и излъчвана в програмите информация;

 да издига престижа и да съдейства за увеличаване на общественото доверие към българските печатни и електронни медии;

 да представлява интересите на членовете си пред държавните и/или общинските органи, пред специализираните регулаторни органи, както и пред всички други стопански или нестопански субекти в страната;

 да отстоява пред институциите и органите на Европейския съюз общите интереси на българските медии при провеждането на комуникационната политика на Европейския съюз;

 да спомага и съдейства за решаване на обществени, стопански, организационни и/или други въпроси от общо значение за членовета си, в техен общ интерес, както и да съдейства за решаване на въпроси от общо значение за издателите на вестници и печатни издания, за разпространителите на печатни издания и/или за доставчиците на аудио - визуални медийни услуги и радиоуслуги;

 да спомага и съдейства за установяване на добросъвестни търговски отношения и взаимно уважение между издателите на вестници и печатни издания, електронните (интернет) медии, разпространителите на печатни издания и между доставчиците на аудио - визуални медийни услуги и радиоуслуги, основаващи се на принципа на лоялната конкуренция и свободната стопанска инициатива, както и да съдейства за развитието на отношенията между печатните и електронните медии и рекламните агенции, включително да съдейства за подобряване нивото и точността на информацията, предоставяна на рекламните агенции и на рекламодателите относно тиражите и продаваемостта на печатните издания, аудиторията и/или рейтингите на електронните медии;

 да съдейства за предотвратяването на действия и/или търговски практики, които нарушават принципите на честната и лоялна конкуренция между издателите на пазара на печатните и електронни медии;

 да съдейства за повишаване ролята и значението на регионалните издания при формиране на общественото мнение по национални и/или регионални въпроси, както и да съдейства за участието на регионалните издателства при решаването на въпроси от значение за медии в страната;  

 да спомага за ефективно и качествено разпространение на печатните издания, като съдейства за решаване на проблеми от организационен, технологичен и/или друг характер във връзка с разпространението и/или продажбата на печатните издания, както и да съдейства за предотвратяване на всякакви действия и/или търговски практики, толериращи или ограничаващи разпространението на отделни печатни издания;

 да съдейства на доставчиците на аудио – визуална услуга и радиоуслуга при решаването на всякакви въпроси във връзка с предоставянето на медийната услуга,  организацията и контрола върху предаванията, както и да съдейства и подпомага доставчиците на медийни услуги във връзка с взаимоотношенията им с регулаторните органи;

 да спомага за повишаване на професионалните стандарти на българската журналистика, да подпомага обучението на действащи журналисти в печатните и електронни медии, както и на всички други служители и/или бъдещи кадри на издателите или на доставчици на аудио - визуални медиини услуги и радиоуслуги за повишаване на тяхното професионално ниво.